“I Promessi Sposi – Opera moderna” di scena al Teatro Verdi di Firenze